free bootstrap templatesVillkor för användning av SFSA Flight Support

Dessa kundvillkor gäller från och med den 1 Maj 2018
Se även Allmänna upplysningar och råd beträffande kundregistrering hos SFSA Holding KB /SFSA Flight Support


Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR),  
(EU) 2016/679, i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). 
Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga
integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.  
Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur
företag som SFSA Holding KB/SFSA Flight Support behandlar personuppgifter.
Inför den förändringen uppdaterar vi våra användarvillkor och vår integritetspolicy.

Här beskriver vi därför hur och varför vi sparar dina uppgifter.
Något vi till exempel gör när du väljer att exempelvis prenumerera på ett nyhetsbrev, registrera dig som kund
i vårt kundregister,skicka e-post eller väljer att få information från oss när du gör din färdplanering. 

Dessa kundvillkor gäller mellan SFSA Holding KB/SFSA Flight Support och den som blivit beviljad att registrera sig som kund hos SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Detta avtal kan och kommer att överlåtas till SFSA Flight Support, även om detta avtal kvarstår hos moderbolaget SFSA Holding KB, och information kommer ej att meddelas personligen men kommer att presenteras i denna avtalstext när så skett.

SFSA Flight Support är SFSA Holding KB/SFSA Flight Support:s system förmedling av text, bild, video, ljud och data via Internet samt för marknadsföring och beställning av varor och tjänster.
I detta ingår information om flygplatserna i Sverige, flygmeteorologi, och annan liknande information som är fastställt av följande; Luftfartsverket,Transportstyrelsen-Luftfart, SMHI, ICAO, IATA, EASA, EU, FAA, Eurocontrol, Met Office-UK, AVINOR, FINAVIA, Naviair-DK, Isavia, Deutsche Flugsicherung GmbH, SIA (SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE)-France, AUSTRO Control, ENAV (Italy), ATC the Netherlands, NATS UK, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)-USA.

- Användarnamn med lösenord ger Kunden åtkomst till eventuella kundförmåner.
- Kunden väljer själv ett unikt användarnamn med lösenord.
- Användarnamn får Ej väcka anstöt.
- SFSA Holding KB/SFSA Flight Support kan neka anslutning om det föreligger att sökande inte uppfyller gällande krav för anslutning..

3.1
Som registrerad kund innebär det att Kunden får del av kundförmånerna Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB inklusive bland annat:
- tillgång till flygplatsinformation (databank), befintlig gratis briefingservice, mm
- tillgång till i framtida påbörjade olika konferenser, diskussioner och andra interaktiva tjänster (Konferenser mm),
- tillgång till en för alla Kunder speciellt utformad kundsida, och
- Kundbrev med information om Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB och särskilda erbjudanden baserade på anmälda tjänsteomrden och önskemål.

Ansvaret avseende AD's gällande personuppgifter ligger helt och hållet på de affiliateföretag vi samarbetar med som tillhandahåller samtliga AD's på vår website .

3.2
SFSA Holding KB har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl tillfälligt stänga av Kunden från Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB om tekniska eller rättsliga omständigheter eller säkerhetsskäl gör detta nödvändigt.

3.3
Kunden är ansvarig för allt material som denne sänder in till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support, såväl text, bilder, video, ljud och data samt länkar till andra hemsidor inom eller utanför SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Kunden förbinder sig att i öppna diskussioner (News mm) på SFSA Holding KB/SFSA Flight Support, inte marknadsföra egna eller andras varor eller tjänster, följa vad som stadgas i lag samt SFSA Holding KB/SFSA Flight Support:s säkerhets- och etikregler.
(se Allmänna upplysningar och råd).

3.4
Innehåller material som kunden ansvarar för uppgifter som kan strida mot lag, uppmanar till brott, kan vara kränkande för enskild person, eller kan skada SFSA:s verksamhet, så äger SFSA rätt att avlägsna och/eller inte vidarebefordra materialet.

3.5
Kunden ansvarar för användningen av sitt användarnamn med lösenord.
Dessa får endast användas av Kunden och skall förvaras på ett betryggande sätt att obehörig person inte kan tänkas ta del av dem. Kunden skall snarast meddela Svenskaflygplatser.com/SFSA Holding KB kundtjänst om lösenordet är förlorat eller röjt eller om misstanke finns att någon obehörig person fått reda på det
(se Allmänna upplysningar och råd)..

4.1 SFSA Holding lagrar och behandlar automatisk databehandling uppgifter om kundregistreringen samt Kundens användning av SFSA Flight Support och dess kundförmåner.
Kunden ger sitt samtycke till sådan databehandling och att SFSA får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som Kunden beställt eller anmält sitt intresse för enligt 15 § och/eller 16 § Personuppgiftslagen och sedermera GDPR.

4.2 SFSA Holding KB får (enligt 10 § Personuppgiftslagen) lämna ut Kundens namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller annan uppgift, om Kunden inte har anmält att dessa skall skyddas. Sådan anmälan skall ske med e-post till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support kundtjänst (se Allmänna upplysningar och råd). SFSA Hoding och SFSA Flight Support bekräftar anmälan (enligt 23 § samt 24 § Personuppgiftslagen och sedermera GDPR.) till den e-postadress som Kunden senast har uppgivit.
Har Kunden anmält att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål.

4.3 SFSA Holding KB behandlar personnummer organisationsnummer eller annat samordningsnummer enligt följande (22 § Personuppgiftslagen och sedermera GDPR
Se nedan):
Motiven är följande:
Vikten av en säker identifiering av giltigt flygcertifikat, tillståndsbevis eller annat liknande.
Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla möjlighet för användaren att kunna utnyttja framtida luftfartstjänster endast avsedda för piloter, flight dispatchers, flygoperatörer och tillhandahållen från någon av de följande organisationerna:
- LFV (Luftfartsverket), Transportstyrelsen-Luftfart, SMHI, Eurocontrol, EASA, EU, ICAO, IATA, FAA och andra liknande flygorganisationer och luftfartsmyndigheter. 

5.1 Fullmakt att vid behov företräda dig som kund vid möte och/eller förhandlingar om avgifter, regler, tillstånd mm med flygplatsägare såsom Swedavia AB samt företrädare alt. ägare till kommunala och privata flygplatser i Sverige..

6.1
SFSA Holding KB/SFSA Flight Support eller Kunden har rätt att säga upp kundregistreringen till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot någon väsentlig bestämmelse i kundvillkoren.

6.2
SFSA Holding KB/SFSA Flight Support har rätt att helt eller delvis begränsa kundförmåner för Kunden eller säga upp kundregistreringen till omedelbart upphörande om Kunden uppsåtligen, vid upprepade tillfällen eller på ett flagrant sätt bryter mot lag eller säkerhets- och etikregler för SFSA Holding KB/SFSA Flight Support

6.3
Kundregistreringen upphör utan särskild uppsägning om SFSA upphör med SFSA Holding KB/SFSA Flight Support oavsett skälet här för eller förlorar rätten till eller förhindras att använda SFSA Holding KB/SFSA Flight Support systemet eller någon stödfunktion som är av betydelse för underhållet eller driften..

Kundregistreringen gäller från och med den dag då SFSA Holding KB/SFSA Flight Support godkänt Kundens ansökan och tills vidare. Kunden kan när som helst säga upp sin kundregistrering till utgången av den kalendermånad som följer efter den månad som uppsägningen sker (se Allmänna upplysningar och råd).

8.1 Då innehållet i de sidor och information är publicerade från tredje part kan SFSA Holding KB/SFSA Flight Support inte under någon punkt och/eller omständighet ansvara för eller ersätta direkt skada för Kunden då vi alltid hänvisar till gällande Notam och publicerad info från denne tredje part. Felaktigheter i informationen från tredje part och eventuella skador till följd av dessa alltid avseende ansvar och ersättninganspråk ställas till dessa tredje partens informationsgivare.

SFSA Holding KB/SFSA Flight Support förmedlar ingen annan information än det som kommer från tredje part.

Noteringar, restriktioner, och råd kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande.
Försök därför ej utföra någon flygoperation vare sig i det nationella eller det internationella luftrummet utan att först ha erhllit och förstått en fullständig pre-flight briefing.

8.2
SFSA Holding KB/SFSA Flight Support ansvarar inte heller för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som om försvårar Kundens utnyttjande av sina kundförmåner. SFSA Holding KB/SFSA Flight Support ansvarar inte heller för eller ersätter skada beroende på förlust av eller fel i material som Kunden sparar inom SFSA Holding KB/SFSA Flight Support eller förorsakad av att obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrar eller förstör sådant material.

8.3
SFSA Holding KB ansvarar inte för eller ersätter skada beroende av omständighet utanför kontroll av SFSA Holding KB eller underleverantör till SFSA Holding KB, eller som SFSA Holding KB inte rimligen kunnat förväntas räkna med eller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

8.4
Kunden ansvarar för och skall ersätta skada som SFSA Holding KB/SFSA Flight Support förorsakas genom att Kunden brutit mot sina åtaganden enligt dessa kundvillkor eller SFSA:s säkerhets- och etikregler. Kunden skall sålunda hålla SFSA Holding KB skadeslös för krav från tredje man samt ersätta SFSA Holding KBs kostnader.

SFSA Holding KB har rätt att utan samtycke av Kunden helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa kundvillkor på annat bolag.

Dessa kundvillkor kan ändras av SFSA Holding KB genom meddelande till dig som kund via e-post eller på annat motsvarande sätt. Ändring av kundvillkor skall meddelas senast en månad före dag då ändringen börjar att gälla. Om Kunden inte godtar ändring så har denne rätt att säga upp kundregistreringen till upphörande dagen innan ändringen börjar att gälla.
Sker ej uppsägning är Kunden bunden av denna ändring. 

Det är viktigt att vi vet vilken adress som gäller för din kundregistrering.
Meddela därför snarast ny eller ändrad adress.
Det går givetvis bra att använda postens adressändringskort eller än bättre skicka e-post till SFSA Flight Support kundtjänst samt givetvis logga in på ditt eget konto för ändring.

Om Du bryter mot dessa regler kan Du - förutom avstängning från SFSA Holding KB/SFSA Flight Support utan förvarning - bli skadeståndsskyldig och ställd till ansvar.

Dessa säkerhets- och etikregler gäller för Kunder hos SFSA Holding KB/SFSA Flight Support och andra användare av SFSA Holding KB/SFSA Flight Support.
Reglerna gäller även i tillämpliga delar för SFSA Holding KB/SFSA Flight Support annonsörer och leverantörer.

Reglerna gäller oavsett hur du får tillgång till SFSA Holding KB/SFSA Flight Support dvs. oavsett om det sker via bredband, WiFi, fast förbindelse eller på annat sätt.

Information som du lägger upp på meddelanden eller inlägg i konferenser, News och liknande, skall följa lag, sedvanlig moral och den allmänna etiken som råder på Internet (Netiquetten).

Du får därför:
- inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott,
- inte göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning,
- inte sprida pornografiska bilder på barn, grovt pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet,
- inte göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande,
- inte göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet.

Andras upphovsrätt skall respekteras
Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och om det inte klart framgår att de är fria att använda.
Använd ej heller någon annans namn eller fotografi/bild utan tillstånd från denne.

Vem är ansvarig för SFSA och kundregistreringen?
Ansvarig för SFSA Flight Support är SFSA Holding KB.
Ditt avtal om kundregistrering på SFSA Flight Support genomförs med huvudföretaget och ägaren SFSA Holding KB.

SFSA Flight Support kundtjänst
Du kan kontakta SFSA Flight Support kundtjänst
per e-post via e-postformulär beträffande:

- förfrågan om kundregistrering,
- förfrågan om tillvalstjänster, eller
- förlorad, röjd eller misstänkt röjt lösenord,

SFSA Flight Support kundtjänst är
SFSA Holding KB
SFSA Flight Support
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, SWEDEN

E-post till SFSA Flight Support kundtjänst skickas via ett formulär som nås från följande länk
Kontakta oss >>>

SFSA Holding KB med dess underliggnade tjänst SFSA Flight Support, org. nr 969711–82705, med adress Box 29002, 100 52 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
Vårt företag SFSA Holding KB's (org.nr. 969711-2705) personuppgiftsbiträde är Space2u.com (org.nr. 556598-8705) och detta företag ansvarar och hanterar därmed till fullo genom avtal vår databas.
SFSA Holding KB (org.nr. 969711-2705) äger inga utskrivna uppgifter ifrån denna databas..

Denna sekretesspolicy gäller personuppgifter om dig som vi samlar in, använder och på annat sätt behandlar ditt förhållande till oss som kund eller potentiell kund, inklusive när du planerar ditt flyg med oss.

Ytterligare villkor och villkor eller policyer kan gälla om du väljer att ta ytterligare tjänster från oss. 


Last updated: May 17, 2018
© SFSA Holding KB (Ks)

Adresse

SFSA Holding KB (Ks)
Box 29002
SE-100 52 Stockholm, Sverige

Kontakt

E-post:
Vennligst bruk skjemaet på vår "Kontakt oss" side Klicka här...