Sundsvall
Midlanda 

ESNN

IN&UT-passpunkt/Entry&Exit-points(VFR)
Innehavare/Owner
Viktig/Important info
Telefon/Phone
Öppet/Operat.hrs
Bränsle/Fuel
Oljetyp/Oiltypes

AD category for fire fighting

Customs and immigration
Biluthyrning/Car rental
Logi/Hotel
Restauranger/Restaurants
Taxi
Flygbuss/Airportbus
Länkar/Links
Swedish Airports Home
Ladda ner/Download AIP AD 2 ESNN

 

OBS! NOTE!
Konsultera NOTAM för senaste information

Consult NOTAMs for Latest Information

NOTAM?   NOTAM?  
  Klicka här >>>     Click here >>>  
   
Noteringar, restriktioner, och råd kan komma att Notices, restrictions, and advisories may change at
ändras när som helst utan föregående meddelande. any time and without notice.
Försök ej utföra någon flygoperation vare sig i det Do not attempt any operation whether in the National
nationella eller det internationella luftrummet utan att or in the International Airspace System without first

först ha erhållit och förstått en fullständig pre-flight

obtaining and understanding a thorough pre-flight

briefing. briefing.

Läge/Location
623146 N  172634 E
9 NM/17 KM NNE Sundsvall
Var 5.0º E 2015/+0,1 increasing

Längd/Length
RWY 16/34   1950 M
Declared distances:      
RWY 16: RWY 34:    
TORA
1950 M

TODA
2902 M

ASDA
1950 M

LDA
1800 M

TORA
1940 M

TODA
1940 M

ASDA
1940 M

LDA
1800 M

Bredd/Width
RWY 16/34:    45 M/131,2 FT

TWY
Width        15 M and 23 M
Surface     ASPH PCN 50
Strength    F/B/X/T

TWY Y
Surface     ASPH PCN 20
Strength    F/B/X/T

Höjd/Elev
AD ELEV:
16 FT/4 M ö h

ELEV and ALT in ft MSL:
319 FT

HGT in ft above AD ELEV:
(303)

 

Transition altitude TA
5000 MSL

Thr - elev
RWY 16: 16 FT
RWY 34: 12 FT

TDZ:
RWY 16: 16 FT

Thr-coordinates
THR 16: N 62º32'07.07 E 017º26'17.97
THR 34: N 62º31'12.38 E 017º27'00.67

FÄLTYTA / SURFACE
RWY 16/34 Asfalt/Asphalt
PCN 50
F/B/X/T

SNÖRÖJNING/SNOWCLEARANCE
JA/YES

BELYSNING / LIGHTS
16/34
16/34: PAPI
PAPI and LIH can be dimmed

16:
APCH Barette CL
THR
RWY edge
RWY end

34:
APCH Cat 1
THR
RWY edge
RWY end

TRID FLG white THR 16 LIH

MILITARY EQUIPMENT
NIL
 

HINDER / OBSTACLE
Höga master och berg runt flygplatsen/
High masts and mountains around the airport

 

ATS Airspace Classification
TMA/CTR: Class C
Ref ENR 1.4
ES98

Sundsvall CTRL
GND - 2500 FT / 760 M MSL<

Type of traffic permitted (IFR/VFR)
IFR/VFR
Max RWY ref code: 4C

T/O and LDG limitations

ATS unit call sign
Sundsvall tower
Sundsvall CTRL
Sundsvall met office

Language(s)
Swedish/English

Radio Frekv./Radio Freq
Sundsvall  TWR/ATS/APP:
129.550 MHz

ATIS:
127.400 MHz

SUNDSVALL CTRL:
135.025 MHz

Sundsvall Met Office
122.600 MHz

 
 

Nav.Frekv.Freq
NDB:
378 OS
416 BCS 

DVOR/DME: 
113.10 SUN 

ILS LLZ RWY 16: 
108.70 NNN

 

top

 
 

IN- OCH UTPASSERINGSPUNKTER (VFR)/
ENTRY AND EXIT POINTS (VFR)
  
Name Frequency, Radial and distance Koordinater/Coordinates
BOTTNARNA D 113.10 SUN, R 272,  D 7,0 N 62°32'30''  E 017°11'52''
TJUVHOLMEN D 113.10 SUN, R 191,  D 8,9 N 62°23'01''  E 017°21'57''
STORROTEN D 113.10 SUN, R 008,  D 7,4 N 62°38'58''  E 017°30'17''
BYE D 113.10 SUN, R 068,  D 6,4 N 62°33'27''  E 017°40'13''

 

top

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNEHAVARE / OWNER
Licensed Instr AD
 
Midlanda Fastighet AB and Midlanda Flygplats AB >>>
Sundsvall Timrå Airport 
SE- 861 83 Timrå 
SWEDEN

 

CIVIL DRIFT/CIVIL OPERATOR
Midlanda Fastighet AB and Midlanda Flygplats AB >>>
Sundsvall Timrå Airport 
SE- 861 83 Timrå 
SWEDEN

 

top

 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIG INFORMATION
 • THR 34 permanent inflyttad 150 M 
 • Tillgänglig landningssträcka RWY 34, 1800 M
 • MINSKNING AV BULLERSTÖRNING:
  Över de centrala delarna av Sundsvall bör luftfartyg inte framföras på lägre område än 
  2000 ft MSL, utom då så är nödvändigt i samband med start eller landning.
  • Lokala trafikföreskrifter:
   1) 
   Start med jetflygplan certifierade enligt ICAO annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 ej tillåten mellan 2100 och 0500 (2000-0400). 

   2) 
   För propellerflygplan med MTOW överstigande 7000 kg och för jetflygplan gäller: 
   Start RWY 34 tillåts endast när vindförhållanden eller andra flygsäkerhetsskäl så kräver. 
   Generellt undantag kan efter ansökan hos flygplatsen medges mellan 0500 och 2100 (0400-2000) för flygplan certifierade enligt ICAO annex 16, Volume I, Part II, Chapter 3 eller FAA FAR Part 36 och har högsta bullervärdet 92,1 EPNdB räknat som medeltal av de tre certifieringsvärdena. 

   3) 
   Motorreversering får ej ske under tiden 2100 till 0500 (2000-0400)  om detta ej krävs av flygsäkerhetsskäl. 

  • Väntläge: 
   WEST: 
   Vänta WEST om BERGEFORSDAMMEN WEST om punkten N 623108 E 0172131 

   EAST: 
   Vänta vid Hässjö kyrka EAST om punkten N 623308 E 0173112 

  • Vid radiobortfall-VFR:
   1. SQUAWK 7600
   2. Inpassera CTR via TJUVHOLMEN väntläge-WEST eller BYE-väntläge EAST 2000 ft MSL eller lägre till trafikvarvet.
   3. Blinka med landningsjusen och titta mot TWR för optiska signaler.
  IMPORTANT INFORMATION
 • THR 34 permanently displaced 150 M
 • Available landing distance  RWY 34, 1800 M
 • NOISE ABATEMENT PROCEDURES:
  Over the central parts of Sundsvall aircraft should not be operated below 2000 ft MSL, except when necessary for take-off or landing.
   
 • Local traffic regulations:
  1) 
  Take-off with jet aircraft certificated in accordance with ICAO annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 is not permitted between 2100 and 0500 (2000-0400). 
 • 2) 
  For propeller aircraft with MTOW exceeding 7000 kg and for jet aircraft the following applies: 
  Take-off  RWY 34 only permitted when wind conditions or other flight safety reasons so require. 
  General exception may be granted between 0500 och 2100  (0400-2000) after application to the airport, for aircraft certificated in accordance with ICAO annex 16, Volume I, Part II, Chapter 3 or FAA FAR Part 36 if the average, of these three noise certification levels, is below 92,1 EPNdB.

  3) 
  Engine reverse must not be applied between 2100 and 0500 (2000-0400) unless required by flight safety reasons. 

 • Holding: 
  WEST: 
  Hold WEST of BERGEFORSDAMMEN WEST of point N 623108 E 0172131 

  EAST: 
  Hold at Hässjö church EAST of point N 623308 E 0173112 

 • Communication failure-VFR:
  1. SQUAWK 7600
  2. Enter CTR via TJUVHOLMEN-holding WEST or BYE holding EAST at 2000 ft MSL or below to traffic circuit.
  3. Flash LDG-lights and watch TWR for optical signals.

 • top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TELEFON / PHONE    
  TWR/ATS:
  +46 - (0)60 - 19 76 55
  +46 - (0)60 - 19 76 00
  Fax 
  +46 - (0)60 - 57 97 33

  ACC
  +46 - (0)60 - 19 76 54
  +46 - (0)60 - 19 76 00
  Fax 
  +46 - (0)60 - 57 06 02
  IATA: SDL
  AFS: ESUNZRZX
  ESUNZQZX
  ESUNZFZX
  TELEX: 71201
  AFTN: ESNN
  SITA: VSTKLSK
  ICAO: ESNN

  Flygplatsen/Airport/AD:
  +46- (0)60 - 19 76 00 vx 
  Fax 
  +46- (0)60 - 19 76 19
  Email: 
  info@sdl.lfv.se

   
  IATA: SDL
  AFS: ESNNZTZX
  TELEX: 71200
  AFTN: ESNN
  SITA: VSTKLSK
  ICAO: ESNN

  Flygplatschef/Airportmanager:
  +46 - (0)60 - 19 76 02
  Email:
  birgitta.uppling@lfv.se

  Färdplaneringsrum/
  Flightplanningroom:
  I terminalen/
  In terminal building:
  +46 - (0)60 - ?

  MET AUTO:
  020 - 58 10 00

  MET: 
  +46 - (0)60 - 19 75 80

  Avsluta färdplan/
  Close of flightplan:
  +46- (0)60 - 19 76 60

  TULL/CUSTOM:
  +46- (0)60 - 67 25 38 
  Vx/Switchboard:
  +46- (0)771 - 52 05 20
  Samband
  +46- (0)8 - 40 50 250

   

  Polis/Police >>>
  +46- (0)60 - 57 93 45
  +46 - (0)70 - 312 01 19
  Fax:
  +46- (0)60 - 59 21 79

  AD Admin
  +46 - (0)60 - 80 56 00
  Fax: 
  +46 - (0)60 - 80 11 20

  LFV, information 
  +46- (0)60 - 19 76 05
  Fax 
  +46- (0)60 - 19 75 46

  Handling

  Konferens/Conference
  +46- (0)60 - 19 76 05

  VIP
  +46- (0)60 - 19 76 05

  Restaurang/Catering 
  +46- (0)60 - 19 75 91

  Sundsvalls Flygsällskap >>>
  +46- (0)60 - 57 91 80

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ÖPPETTIDER/
  OPERATIONAL HOURS
  ATS
  Ref AIP/SUP Notam
   
  TWR
  M -F: 0600 - 2200 UTC
  Lör/Sat: 0430 - 1800 UTC
  Sön/Sun: 0630 - 2130 UTC
  Helg/Hol: Ref AIP/SUP Notam
   
  AFIS
  NIL
   
  AIS/MET
  AIS Arlanda
  H24
  +46- (0)8 - 797 63 40
   
  AD
  Mon-Sun : Se/See TWR ovan/above

   

  AD Admin
  M -F: 08.00 - 16.00 (07.00 - 15.00)
  Lör/Sat: Stängt/Closed
  Sön/Sun: Stängt/Closed
  Helg/Hol: Ref AIP/SUP Notam
  Custom and immigration
  M -F: 06.30 - 15.00 (05.30 - 14.00)
  Lör/Sat: Stängt/Closed
  Sön/Sun: Stängt/Closed
  Helg/Hol: Ref AIP/SUP Notam
  Terminal
  Kontakta flygplatsen informationsdisk
  Contact airport information desk
   
  Bränsle/Fuel
  M -F: Ref AIP/SUP Notam
  Lör/Sat: Ref AIP/SUP Notam
  Sön/Sun: Ref AIP/SUP Notam
  Helg/Hol: Ref AIP/SUP Notam
   
  Handling,Security
  M -S: 0400 - 2100 (03.00 - 20.00)
   
  De-Icing
  M -F: Ref AIP/SUP Notam
  Lör/Sat: Ref AIP/SUP Notam
  Sön/Sun: Ref AIP/SUP Notam
  Helg/Hol: Ref AIP/SUP Notam
   
  Restaurang/Restaurant
  Kontakta flygplatsen informationsdisk
  Contact airport information desk

  top


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Fuel

  AirBP
  AIR BP - Jet A1, AVGAS 100 LL
  +46-(0)70 - 2328240
  top


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

  OLJETYP / OILTYPES
  Types normally used
  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  AD category for fire fighting
  Cat 6
   
  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Customs and immigration
  Tullflygplats/Custom airport 
  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  BILUTHYRNING / CAR RENTAL 
  AVIS
  020 - 788 200

  +46 - (0)60 - 57 02 10

  HERTZ
  020 - 211 211
  +46-(0)381 - 611 368

  Europcar
  020 - 78 11 80
  +46 - (0)60 - 57 01 20
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  LOGI / HOTEL 


  Hotell Södra Berget 
   +46 - (0)60 - 67 10 00

  Comfort Hotel Sundsvall
  +46 - (0)60 - 150 720

  First Hotel Strand 
  +46 - (0)60 - 121 800

  Hotell Baltic
  +46 - (0)60 - 155 935

  Hotell Laxen 
  Bergeforsen 
  +46 - (0)60 - 57 06 23

  Wifstavarfs Herrgård >>>
  +46 - (0)60 - 57 51 60 

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  RESTAURANGER/RESTAURANTS
  Flygrestaurangen
  I terminalen/In terminal building
  +46- (0)60 - 19 75 91 

  Övriga/Rest:
  Se under/see below
  LÄNKAR/LINKS
   

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  TAXI
  Flygtaxi >>>
  020 - 97 97 97

  Timrå Taxi 
  +46 - (0)60 - 199 060

  Taxi Sundsvall 
  +46 - (0)60 - 199 000 

  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  FLYGBUSS/AIRPORTBUS
  Sundsvalls flygplats/airport - Sundsvall City >>>
  I anslutning till Stockholmsflyg/
  In connection with flights to/from Stockholm
  Busstop at terminal
   
  top

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  LÄNKAR / LINKS

  Sundsvalls kommun >>>
  Webcamera 1 >>>
  Webkamera 2 >>>

   

   
  top
  Swedish Airports Home >>>
  Updated 2015-05-02
  All rights reserved © 1997 - 2016 Svenskaflygplatser.com/SFSA